Imobiliare Arad. Profi Imobiliare Group.

Cele mai recente oferte imobiliare din Arad si imprejurimi : apartamente, garsoniere, case, hale si spatii comerciale.

Telefon
0722273759 \ 0752113316
Email
office@profiimobiliare.ro
Cautare avansata
 

Stiri > Prețurile locuințelor și-au menținut tendința ascendentă în T4 2021, pe fondul unei cereri solvabile solide

Prețurile locuințelor și-au menținut tendința ascendentă în T4 2021, pe fondul unei cereri solvabile solide


Față de perioada similară a anului anterior, nivelul actual al prețurilor proprietăților rezidențiale este cu 12% mai mare.

În condi?iile în care interesul pentru achizi?ia de locuin?e s-a men?inut la un nivel ridicat, în ciuda situa?iei create de Covid-19, pia?a reziden?ial? autohton? ?i-a continuat trendul ascendent ?i în al patrulea trimestru din 2021, relev? cel mai recent raport Market360 lansat de Imobiliare.ro. Astfel, valorile de listare ale propriet??ilor reziden?iale din România (apartamente, dar ?i case) au consemnat, în perioada analizat?, un avans de 3,4% comparativ cu trimestrul precedent. De men?ionat este c?, în al treilea p?trar al anului trecut, preten?iile vânz?torilor de locuin?e înregistrau un avans de 2,8%, dup? ce în cele dou? trimestre anterioare se majoraser? cu 3,1% (în T2 2021) ?i, respectiv, cu 2,2% (în T1 2021). În ceea ce prive?te diferen?a anual? de pre?, aceasta a ajuns, în al patrulea trimestru din 2021, la o valoare de +12% – ceea ce marcheaz? un avans de 1,7% puncte procentuale fa?? de cele trei luni anterioare, când aceasta se cifra la +10,3%.

Cre?teri pe linie în marile ora?e

În conformitate cu tendin?a ascendent? a pre?urilor propriet??ilor reziden?iale observat? la nivel na?ional, toate marile ora?e (cu peste 200.000 de locuitori) monitorizate constant de Imobiliare.ro au înregistrat, în al patrulea trimestru din 2021, major?ri ale sumei medii solicitate la vânzarea unui apartament. Pe primul loc în clasamentul na?ional al ora?elor cu cele mai mari pre?uri se situeaz? în continuare Cluj-Napoca (cu o medie de 2.060 de euro pe metru p?trat util, dup? un avans de 5% la trei luni), capitala Transilvaniei fiind urmat? de Bucure?ti (cu +0,7%, pân? la 1.640 de euro pe metru p?trat), apoi de Bra?ov (+3,7%, pân? la 1.430 de euro pe metru p?trat), care a devansat Constan?a (+1,5%, pân? la 1.380 de euro pe metru p?trat) ?i Timi?oara (+1,4%, pân? la 1.340 de euro pe metru p?trat), acestea fiind urmate de Craiova (+1,2%, pân? la 1.300 de euro pe metru p?trat), Ia?i (+2,9%, pân? la 1.170 de euro pe metru p?trat) ?i, respectiv, Oradea (+0,5%, pân? la 1.160 de euro pe metru p?trat).

Perioada de vânzare ?i marja de negociere

În patru dintre cele ?ase mari centre regionale analizate, perioada medie de vânzare pentru un apartament a fost mai mic? trimestrul trecut comparativ cu perioada similar? a anului anterior. Cea mai mic? valoare a acestui indicator este consemnat? în Capital?, unde timpul necesar pentru tranzac?ionarea unei asemenea unit??i locative a fost de 38 de zile în intervalul octombrie-decembrie 2021.
În ceea ce prive?te marja de negociere, în?eleas? ca diferen?a dintre ultimul pre? cerut ?i valoare de tranzac?ionate a unui apartament, raportul Market360 relev? c?, fa?? de perioada similar? a anului anterior, major?ri au avut loc în toate marile ora?e analizate. Acest indicator a atins, astfel, pragul de 4% în Bucure?ti, în vreme ce în Timi?oara a ajuns la 3%, la fel ca în Cluj-Napoca, Bra?ov ?i Constan?a – în vreme ce, în Ia?i, disponibilitatea de negociere a proprietarilor se situeaz? la 2%.

Cererea, oferta ?i achizi?iile de imobile

Pe fondul în?spririi restric?iilor privitoare la Covid-19, dar ?i al sezonalit??ii pie?ei, cererea pentru propriet??i reziden?iale (apartamente ?i case disponibile spre vânzare) s-a situat, în T4 2021, la un nivel ceva mai sc?zut decât cel consemnat în cele trei luni anterioare. Astfel, aproximativ 134.000 de poten?iali cump?r?tori au c?utat, pe Imobiliare.ro, locuin?e în cele ?ase mari centre regionale ale ??rii, fa?? de 152.000 în trimestrul anterior. Raportat la T3 2021, interesul pentru achizi?ia de propriet??i reziden?iale s-a înscris, în toate cele ?ase mari centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro, pe o traiectorie descendent?.

Comparativ cu trimestrul precedent, oferta total? de apartamente ?i case construite înainte de anul 2000 disponibile spre vânzare în cele ?ase mari ora?e analizate s-a cifrat, în T4 2022, la 11.560 de oferte, în sc?dere de la 18.920 în cele trei luni anterioare. În contextul situa?iei din domeniul sanitar, raportat la perioada similar? a anului anterior poate fi observat? o diferen?? negativ?, în cuantum de 15,6%. Pe parcursul ultimelor 12 luni, aproape toate marile ora?e analizate au consemnat diminu?ri ale ofertei reziden?iale de pe pia?? – marjele de sc?dere fiind, în majoritatea cazurilor, de dou? cifre.

În ciuda dificult??ilor create de epidemia de Covid-19, anul 2021 a fost caracterizat, per ansamblu, de o evolu?ie pozitiv? din punctul de vedere al vânz?rilor de propriet??i imobiliare, atât comparativ cu 2020, cât ?i cu 2019. Astfel, datele publicate de Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) relev? c? pe tot parcursul anului trecut au fost tranzac?ionate la nivelul întregii ??ri 698.756 de imobile, adic? cu aproape 16% mai mult, respectiv 95.951 de imobile, comparativ cu anul anterior.


© 2022 profiimobiliare.ro. Toate drepturile rezervate